ARBORING šumarstvo usluge koje odgovaraju modernim izazovima u gospodarenju šumama i šumskim kulturama. Šumarstvo sa pogleda održivog razvoja trenutno se nalazi pod izrazitim pritiskom promjena koje se događaju u okolišu. Klimatske promjene i zagađivanje neke su od najznačajnijih. I u ovakvim uvjetima potrebno je potrajno i racionalno gospodariti i ostvariti ekonomske prilike ali i očuvati prirodna staništa. Ukoliko želite da za Vas kreiramo jedinstvene planove koji odgovaraju upravo Vašim željama, ciljevima i situaciji na terenu, obratite nam se sa povjerenjem.

U gospodarenju državnim i privatnim šumama pružamo slijedeće usluge:

  • Izrada osnova gospodarenja za gospodarske šume
  • Izrada programa gospodarenja za šume posebne namjene ( sjemenske sastojine, šume parkova prirode, šume zaštitinih retencija itd.)
  • Izrada programa gospodarenja za šume u privatnom vlasništvu (posebno za svaku katastarsku česticu!)
  • Izrada lovno gospodarskih osnova (sa osobitim naglaskom na bonitiranje lovno gospodarskih površina).

U sudskim sporovima povrata oduzete imovine (šuma nakon 1945.g.) prijašnjim vlasnicima, nudimo konzultantsku podršku odvjetnicima koji zastupaju iste u sporu sa državnim institucijama.

Temeljem čega su naše usluge prepoznatljive, ali i različite od drugih, a to su:

  • Timski rad osoba koje u svojim specijalnostima imaju prepoznat inozemni status (znanstveni  i stručni),
  • Prisutni smo na savjetovanjima i seminarima u inozemstvu i domovini sa znastvenim i stručnim radovima,
  • Ponosimo se obrazovanjem (tijekom više desetljeća) šumarskih generacija srednje i visoke stručne spreme,
  • Pojedine osobe imaju iza sebe više desetljetno iskustvo djelovanja u šumarskoj operativi na navedenim poslovima diljem naše domovine i inozemstva,
  • Usluge obavljamo sa motom „Pomozi prirodi – time trenutno pomažemo sebi, a dugoročno našim unucima“!

(Više informacija o pojedinim uslugama donosimo uskoro)

 

<< USLUGE Urbano šumarstvo